For the English translation, please click here. This Dutch version prevails and is the only legally binding version.

Inleiding

Dit zijn de algemene voorwaarden voor leveranciers die hun producten en diensten willen aanbieden via het Foodl platform. Deze algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor iedere leverancier die gebruik maakt van het platform.

Het is aan te bevelen deze voorwaarden goed door te lezen. Geadviseerd wordt de voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat deze op ieder moment kunnen worden geraadpleegd. Door je aan te melden als leverancier bij Foodl.nl, geef je aan deze Algemene Voorwaarden voor Leveranciers inclusief alle bijlagen te accepteren en na te leven.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid Leveranciersvoorwaarden

Artikel 3 – Toegang tot het Platform

Artikel 4 – Informatie van Leveranciers

Artikel 5 – Koopovereenkomst

Artikel 6 – Bestellingen en levering

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 8 – Betalingen

Artikel 9 – KPI’s

Artikel 10 – Communicatie tussen Leverancier en Klant

Artikel 11 – Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Artikel 12 – Klachten van Leverancier

Artikel 13 – Einde van de Samenwerkingsovereenkomst

Artikel 14 – Opschortingsrecht Foodl

Artikel 15 – Bescherming persoonsgegevens

Artikel 16 – Overmacht

Artikel 17 – Toepasselijk recht. Bevoegde rechter

Bijlagen

 1. Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers
 2. Leveranciers KPI’s

Begrippen

In deze algemene voorwaarden voor leveranciers hebben de navolgende begrippen, indien met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers
de Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers die door Leverancier worden gehanteerd voor verkopen via het Platform en van toepassing zijn op de Koopovereenkomst tussen Leverancier en Klant
Algemene Voorwaarden voor Klanten
de algemene voorwaarden voor Klanten die van toepassing zijn op de relatie tussen Foodl en Klanten met betrekking tot het gebruik van het Platform
Commissie
de vergoeding die door Foodl aan Leverancier in rekening wordt gebracht voor het gebruik van het Platform en die wordt berekend over de door Leverancier via het Platform gerealiseerde omzet, zoals bepaald in de Samenwerkingsovereenkomst
Foodl
Foodl B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76663051, eigenaar van het Platform en functionerend als intermediair tussen Leveranciers en Klanten die via het Platform met elkaar een Koopovereenkomst willen aangaa
Klant
een gebruiker van het Platform, zijnde een rechtspersoon, personenvennootschap of eenmanszaak die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, die handelt in het kader van zijn beroep of bedrijf in de horeca en een Klantaccount heeft aangemaakt op het Platform, ongeacht of hij overgaat tot het kopen van een of meer Producten via het Platform
Koopovereenkomst
de overeenkomst die tot stand komt tussen Leverancier en een Klant met betrekking tot de koop door de Klant van een Product van Leverancier via het Platform
KPI’s
key performance indicatoren die door Foodl worden gehanteerd voor het beoordelen van prestaties van Leveranciers
Kredietverzekeraar
Euler Hermes Kredietverzekering N.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16075555, waarmee Foodl ten behoeve van Leveranciers die hiervoor opteren een kredietverzekering heeft afgesloten voor verkopen via het Platform
Kredietverzekeringsovereenkomst
De overeenkomst tussen Foodl en Kredietverzekeraar d.d. 3 maart 2020 waar Leverancier partij bij is geworden door ondertekening van het Aanvraagformulier Toevoegen medeverzekerde van Euler Hermes.
Leverancier
de derde partij, zijnde een rechtspersoon, personenvennootschap of eenmanszaak die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dan wel in een openbaar register in het land van vestiging, die beschikt over een Leveranciersaccount en op het Platform Producten aanbiedt aan Klanten
Leveranciersaccount
het door Foodl voor Leverancier aangemaakte account op basis van door Leverancier verstrekte gegevens dat toegang geeft tot het leveranciersportaal (Supplier Portal) van het Platform
Leveranciersprijs
de door Leverancier bepaalde prijs van de Producten die op het Platform wordt getoond, inclusief of exclusief transportkosten, exclusief BTW en eventueel van overheidswege opgelegde bedragen
Leveranciersvoorwaarden
deze algemene voorwaarden voor Leveranciers die van toepassing zijn op de relatie tussen Foodl en Leverancier met betrekking tot het gebruik van het Platform
Platform
de digitale marktplaats voor de horeca onder de naam ‘Foodl’ (www.foodl.nl) met sub-domeinen zoals shop.foodl.nl, zoals geëxploiteerd door Foodl, waarop door Leveranciers Producten aan Klanten worden aangeboden
Producten
voedsel, dranken en overige producten en diensten bestemd voor gebruik in de horeca, die worden aangeboden op het Platform
Productgegevens
de gegevens van een Product die relevant zijn voor de Klant zoals specificaties (o.a. ingrediënten en allergenen), afbeeldingen, levertijden en voorraad
Samenwerkingsovereenkomst
de overeenkomst tussen Leverancier en Foodl waarin de financiële en commerciële afspraken (Commissie, overige vergoedingen, betaaltermijn, productcategorieën) zijn vastgelegd met betrekking tot het gebruik van het Platform door Leverancier en waarvan deze Leveranciersvoorwaarden integraal onderdeel uitmaken

 

 1. Toepasselijkheid Leveranciersvoorwaarden

2.1 Bij totstandkoming van de Samenwerkingsovereenkomst aanvaardt Leverancier ook de inhoud van deze Leveranciersvoorwaarden en verplicht hij zich om zich te houden aan, en te handelen in overeenstemming met, de inhoud daarvan.

2.2 Eventuele door Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de relatie tussen Foodl en Leverancier, en worden door Foodl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien enige bepaling van deze Leveranciersvoorwaarden onverbindend mocht blijken te zijn, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een bepaling die wel verbindend is doch die zo min mogelijk afwijkt van de onverbindend geachte bepaling, mede gelet op het doel en de strekking van die bepaling.

2.4 Foodl heeft het recht de Leveranciersvoorwaarden, Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers en de Algemene Voorwaarden voor Klanten te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze toegankelijk zijn op het Platform. Indien Leverancier daarna gebruik blijft maken van het Platform, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden. Leverancier is gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien hij niet akkoord gaat met een of meer van de gewijzigde voorwaarden. In dat geval zal de Samenwerkingsovereenkomst worden afgewikkeld op de wijze als bepaald in artikel 13.

 1. Toegang tot het Platform

3.1 Foodl verleent toegang tot het Platform aan Leveranciers die beschikken over een Leveranciersaccount, voor de Producten, productcategorieën of logistieke diensten zoals vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst.

3.2 Foodl is te allen tijde bevoegd om, om haar moverende redenen, Leverancier toegang tot het Platform, al dan niet tijdelijk, te ontzeggen.

3.3 Foodl is te allen tijde volledig vrij om te bepalen welke (categorieën van) Producten op het Platform mogen worden aangeboden of deze van het Platform te verwijderen, in alle gevallen zonder dat de Leverancier ter zake enig recht kan geldend maken jegens Foodl, met inbegrip van het recht op schadevergoeding.

 1. Informatie van Leveranciers

4.1 Leverancier is verantwoordelijk voor het aanleveren, invoeren en vermelden van juiste en volledige informatie met betrekking tot de aangeboden Producten, Productgegevens, prijzen, voorraden, levertijden en alle overige informatie die relevant is voor Klanten. Deze informatie moet in het Nederlands zijn opgesteld.

4.2 Informatie met betrekking tot de Producten en de Productgegevens dient een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden Producten en productspecificaties te bevatten. De beschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van de door Leverancier aangeboden Producten mogelijk te maken. Als Leverancier gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten.

4.3 Leverancier is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het Leveranciersaccount en voor het gebruik dat daarvan wordt gemaakt.

4.4 Leverancier wordt geacht toestemming te hebben verleend aan Foodl voor het gebruik op het Platform van de door Leverancier op het Platform geplaatste informatie en intellectuele eigendomsrechten. Deze toestemming geldt ook voor de financiële afwikkeling van de van de verkoop van Producten en de promotie door Foodl van het Platform, bijvoorbeeld via (betaalde) social media posts op Facebook en Instagram. De toestemming geldt uitsluitend voor de duur van de Samenwerkingsovereenkomst.  Leverancier kan de toestemming met onmiddellijke ingang intrekken. In dat geval zal de Samenwerkingsovereenkomst met onmiddellijke ingang eindigen en worden afgewikkeld op de wijze als bepaald in artikel 13.

4.5 Foodl is gerechtigd om bepaalde door Leverancier verstrekte informatie niet op het Platform op te nemen, van het Platform te verwijderen, te wijzigen of aan te passen indien deze naar het oordeel van Foodl (i) niet juist of misleidend is, (ii) in strijd met deze Leveranciersvoorwaarden wordt verstrekt, (iii) schadelijk kan zijn voor de goede naam van Foodl, het Platform of derden of (iv) inbreuk maakt op rechten van Foodl of derden.

4.6 Leverancier staat er jegens Foodl voor in dat hij het volledige intellectuele eigendomsrechten heeft op de door hem op het Platform geplaatste informatie en dat hij door het gebruik van de informatie geen rechten van derden schendt. Leverancier vrijwaart Foodl voor alle vorderingen van derden ter zake van de door Leverancier op het Platform geplaatste informatie. Deze vrijwaring heeft ook betrekking op door Leverancier op het Platform geplaatste foto’s of andere afbeeldingen.

 1. Koopovereenkomst

5.1 Indien een Klant via het Platform een bestelling plaatst voor een door Leverancier aangeboden Product, komt er een Koopovereenkomst tot stand tussen Leverancier en Klant. Foodl is geen partij bij deze Koopovereenkomst.

5.2 Op de Koopovereenkomst tussen Leverancier en Klant zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers die als Bijlage 1 aan deze Leveranciersvoorwaarden zijn gehecht.

5.3 Indien gewenst, kan de Leverancier ook zijn eigen algemene verkoopvoorwaarden publiceren op het Platform en van toepassing verklaren op de Koopovereenkomst.

5.4 Bij het plaatsen van een bestelling moet de Klant akkoord gaan met (i) de Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers, dan wel de eigen algemene verkoopvoorwaarden van Leverancier zoals gepubliceerd op het Platform en (ii) de Algemene Voorwaarden voor Klanten.

 1. Bestellingen en levering

6.1 Door aanvaarding van deze Leveranciersvoorwaarden machtigt Leverancier Foodl onherroepelijk en onvoorwaardelijk om namens hem rechtstreeks met de Klant te communiceren zonder dat Foodl partij wordt bij de Koopovereenkomst.

6.2 Een bestelling via het Platform wordt door Foodl namens Leverancier per e-mail aan de Klant bevestigd op het in zijn account opgenomen e-mailadres. Hiermee komt met betrekking tot de betreffende Producten de Koopovereenkomst tot stand tussen Leverancier en de Klant. Tegelijkertijd wordt de bestelling door Foodl per e-mail bevestigd aan Leverancier op het in zijn Leveranciersaccount opgenomen e-mailadres en, indien van toepassing, aan de door hem aangewezen logistiek dienstverlener.

6.3 Het is de verantwoordelijkheid van Leverancier om, voor eigen rekening en risico, zorg te dragen voor volledige, juiste en tijdige uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, deze Leveranciersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers, dan wel de eigen algemene verkoopvoorwaarden van Leverancier zoals gepubliceerd op het Platform.

6.4 Leverancier is te allen tijde jegens de Klant verantwoordelijk voor verstrekte garanties, klantenservice en afhandeling van klachten.

6.5 Leverancier vrijwaart Foodl voor enige aansprakelijkheid jegens Klanten ter zake van het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst en/of de door of namens Leverancier geleverde Producten.

 1. Kredietverzekering

7.1 De Leverancier die ervoor kiest om medeverzekerde te zijn onder de Kredietverzekeringsovereenkomst, aanvaardt daarmee tevens integraal de voorwaarden van de Kredietovereenkomst. Leverancier verklaart tevens Foodl te machtigen om namens Leverancier de verplichtingen onder de Kredietovereenkomst na te komen, zoals, maar niet beperkt tot, het nemen van de vereiste incassomaatregelen.

7.2 Het risico dat vorderingen die zijn verzekerd onder de Kredietovereenkomst geheel of gedeeltelijk niet worden geïncasseerd en/of niet volledig worden uitgekeerd door de Kredietverzekeraar, berust te allen tijde bij Leverancier.

 1. Betalingen

8.1 Bestellingen moeten bij het plaatsen daarvan direct door de Klant worden betaald, tenzij de vordering op de Klant verzekerd is op grond van de Kredietverzekeringsovereenkomst of op basis van een door Leverancier zelf afgesloten kredietverzekering. Alleen indien de vordering verzekerd is, mag de Klant achteraf betalen en is de waarde van de transactie, in het geval de Klant niet betaalt, verzekerd overeenkomstig de voorwaarden van de toepasselijke kredietverzekering. Leverancier verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze werkwijze.

8.2 Namens Leverancier verzorgt Foodl de facturatie aan Klanten en incasso van deze facturen.

8.3 Indien de Klant heeft betaald bij het plaatsen van de bestelling wordt de factuur achteraf door Foodl per e-mail verstuurd. In het geval de Klant achteraf mag betalen, vindt facturatie per e-mail door Foodl plaats binnen 24 uur na levering van de Producten. De betaaltermijn voor de Klant bedraagt dan veertien (14) dagen.

8.4 Foodl draagt namens Leverancier zorg voor het incasseren van vorderingen op Klanten. Foodl zal hierbij tot niet meer gehouden zijn dan hetgeen ter zake wordt voorgeschreven door de Kredietverzekeraar. Door aanvaarding van deze Leveranciersvoorwaarden machtigt Leverancier Foodl onherroepelijk en onvoorwaardelijk om in naam van Foodl en met uitsluiting van Leverancier, voor rekening en risico van Leverancier, de incassorechten die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, Koopovereenkomsten jegens de Klant uit te oefenen. Het risico dat Foodl er niet in slaagt dergelijke vorderingsrechten op een Klant uit te oefenen (debiteurenrisico), berust te allen tijde bij Leverancier.

8.5 Foodl behoudt zich echter het recht voor om in overleg met Leverancier nadere voorwaarden te stellen aan het accepteren van bestellingen van Klanten die in gebreke zijn met hun betalingsverplichtingen.

8.6 Ter bescherming van zowel Klant als Leverancier worden betalingen door Klanten uitsluitend gedaan op een door Foodl aangehouden derdengeldenrekening bij Payvision B.V., onderdeel van ING Bank N.V.. Payvision B.V. is een financiële instelling, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37078111. Foodl zal zorgdragen voor de (door)betaling aan Leverancier.

8.7 Leverancier aanvaardt dat een Klant uitsluitend bevrijdend kan betalen op de wijze als bepaald in artikel 8.6.

8.8 Foodl zal op de vijftiende dag van iedere maand de door Foodl namens Leverancier ontvangen betalingen met betrekking tot door Leverancier in de voorafgaande maand via het Platform verkochte Producten (door)betalen aan Leverancier, zulks onder aftrek van (i) de Commissie, (ii) eventuele door Leverancier aan Foodl te restitueren bedragen en (iii) overige door Leverancier verschuldigde vergoedingen. Foodl zal hiervoor een maandelijks overzicht inclusief factuur opstellen en per e-mail aan Leverancier verstrekken.

8.9 In het geval dat een Klant een factuur van Foodl rechtstreeks aan Leverancier voldoet, is Leverancier gehouden het ontvangen bedrag aan Foodl te restitueren.

8.10 Indien een Koopovereenkomst wordt ontbonden en de factuur door de

Klant al is voldaan, zal Foodl zorgdragen voor restitutie van het betaalde bedrag aan de Klant. In het geval Leverancier de betreffende betaling al heeft ontvangen, is Foodl gerechtigd dit bedrag op Leverancier te verhalen door middel van verrekening of op andere wijze. De Commissie met betrekking tot een ontbonden Koopovereenkomst blijft verschuldigd.

8.11 Indien een Klant in gebreke blijft met de betaling van een factuur die door Foodl al aan Leverancier is voldaan, is Foodl gerechtigd dit bedrag op Leverancier te verhalen door middel van verrekening of op andere wijze. Ook in dat geval blijft de Commissie met betrekking tot de betreffende transactie verschuldigd.

8.12 In het geval Foodl enig bedrag heeft te vorderen van Leverancier waarvan betaling niet te verkrijgen is door middel van verrekening met enig bedrag dat Foodl verschuldigd is aan Leverancier, dient betaling door Leverancier plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.13 Indien betaling niet binnen de termijn van 14 dagen door Foodl is ontvangen, is Leverancier van rechtswege in verzuim en heeft Foodl, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Leverancier 1% (één procent) rente per maand over het (restant)bedrag van de vordering in rekening te brengen tot aan de datum van volledige betaling, een en ander onverminderd de verdere rechten die Foodl heeft.

8.14 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassomaatregelen van de vordering, waaronder begrepen advocaatkosten zijn voor rekening van Leverancier. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250.

8.15 Leverancier is niet gerechtigd om (beweerdelijke) vorderingen op Foodl, dan wel met Foodl gelieerde ondernemingen, te verrekenen met door Foodl aan de Leverancier gefactureerde bedragen.

 1. KPI’s

9.1 Foodl hanteert KPI’s voor het beoordelen van de dienstverlening door Leveranciers. Deze KPI’s zijn opgenomen in Bijlage 2. Leverancier dient er zorg voor te dragen dat zijn dienstverlening met betrekking tot de Koopovereenkomst voldoet aan de KPI’s.

9.2 Foodl behoudt zich het recht voor de KPI’s te allen tijde te wijzigen.

9.3 Leverancier zal op eerste verzoek van Foodl zodanige informatie verstrekken, dat Foodl in staat is te beoordelen in hoeverre Leverancier voldoet aan de KPI’s.

9.4 Indien de dienstverlening door Leverancier regelmatig niet in overeenstemming is met de KPI’s, zal Foodl in overleg treden met Leverancier met als doel te komen tot verbetering van de dienstverlening door Leverancier in overeenstemming met de KPI’s. Foodl behoudt zich echter het recht voor om Leverancier de toegang tot het Platform tijdelijk, dan wel definitief, te ontzeggen indien de dienstverlening door Leverancier stelselmatig tekortschiet.

 1. Communicatie tussen Leverancier en Klant

10.1 Foodl verschaft aan Leverancier de volgende informatie van Klanten die

Producten van Leverancier hebben besteld:

- NAW gegevens;

- telefoonnummer;

- in geval Leverancier zelf de logistiek verzorgt: het e-mailadres.

Dit gebeurt op basis van gegevens die door de Klant zijn ingevuld bij de bestelling. Foodl controleert deze gegevens niet en staat niet in voor de juistheid daarvan.

10.2 Het is Leverancier niet toegestaan contact op te nemen met een Klant anders dan nodig is voor een correcte en volledige uitvoering van de Koopovereenkomst en daarmee verband houdende verplichtingen. Leverancier zal zich onthouden van het gebruik van de verstrekte gegevens van de Klant voor andere (commerciële) doeleinden. Het bepaalde in dit artikel geldt niet voor Klanten waarmee Leverancier reeds een commerciële klantrelatie had voorafgaand aan de eerste bestelling via het Platform. In dat geval dient Leverancier dit binnen zes weken na de eerste bestelling van de betreffende Klant per e-mail aan Foodl te melden, onder vermelding van de naam van de Klant en met overlegging van documenten waaruit de klantrelatie blijkt (bijvoorbeeld een recente factuur). 

10.3 Foodl biedt Leverancier de mogelijkheid om via een Whatsapp button op de productdetailpagina op het Platform bereikbaar te zijn op een eigen mobiel telefoonnummer zodat de Klant direct contact kan opnemen met Leverancier.

 1. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

11.1 Leverancier is jegens de Klant en Foodl gehouden tot een correcte, volledige en tijdige uitvoering en afhandeling van de met de Klant gesloten Koopovereenkomst.

11.2 Leverancier vrijwaart Foodl van aanspraken van de Klant voor het op enigerlei wijze door Leverancier niet correct, niet volledig en/of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen op grond van de met de Klant gesloten Koopovereenkomst.

11.3 Leverancier is jegens de Klant en jegens Foodl verplicht om aan alle wettelijke en in de branche gebruikelijke verplichtingen (ook uit keurmerken) te voldoen en om zorg te dragen voor een adequate verzekeringsdekking tegen aansprakelijkheid.

11.4 Doordat Leverancier aan Klanten Producten aanbiedt en aanprijst via het Platform, en Foodl daardoor (ten onrechte) door de Klant kan worden beschouwd als de voor de levering verantwoordelijke partij, loopt Foodl het risico door ontevreden Klanten te worden aangesproken in verband met de niet correcte, niet volledige en/of niet tijdige nakoming van de Koopovereenkomst door Leverancier. Omdat de uitvoering van de Koopovereenkomst in handen is van Leverancier, zal Leverancier Foodl vrijwaren voor de schade, rente en kosten die Foodl als gevolg daarvan aan de Klant verschuldigd is. Foodl zal Leverancier op de hoogte stellen van klachten of schadeclaims van Klanten. Leverancier zal deze klachten of schadeclaims onverwijld in behandeling nemen en aan Klanten duidelijk maken dat Foodl geen partij is bij de Koopovereenkomst.

11.5 Leverancier is op verzoek van Foodl verplicht haar alle door Foodl gewenste inlichtingen, hulp en bijstand te verlenen, daaronder begrepen de verplichting om in een zo vroeg mogelijk stadium maar uiterlijk binnen 14 dagen na melding van een klacht door een Klant, de klacht op te lossen. Leverancier zal voor dit doel binnen zijn organisatie een contactpersoon aanwijzen.

11.6 In geval Foodl door een Klant met een klacht of schadeclaim wordt aangesproken, heeft Foodl het recht om betalingen aan Leverancier op te schorten en wel tot een gezien de ernst van de klacht of de (verwachte) omvang van de claim in redelijkheid vast te stellen bedrag.  Tevens is Foodl bevoegd namens Leverancier te bemiddelen ten einde tot een oplossing van de klacht van de Klant te komen.

11.7 In geval van niet-nakoming van verplichtingen van Leverancier jegens de Klant, al dan niet als gevolg van faillissement of surseance van betaling van Leverancier, is Foodl gerechtigd om de daaruit voor haar voortvloeiende schade te verhalen op Leverancier, waaronder ten minste wordt gerekend vermogensschade (geleden verlies en gederfde winst).

11.8 Foodl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van Leverancier die het gevolg is van software fouten, zoals, maar niet beperkt tot, vermelding op het Platform van onjuiste prijzen of andere relevante gegevens. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door technisch falen van het Platform of (menselijke) fouten gemaakt door Foodl.

11.9 Voor alle directe schade van Leverancier, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst door Foodl en/of gebruik van het Platform door Leverancier, is de aansprakelijkheid van Foodl beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Foodl wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het bedrag dat aan Leverancier in de twaalf voorafgaande maanden in rekening is gebracht voor het gebruik van het Platform.

11.10 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Leverancier, die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel is veroorzaakt door een fout in de uitvoering door Foodl van de Samenwerkingsovereenkomst, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is Foodl nooit aansprakelijk. Ook als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zal de beperking van de aansprakelijkheid van Foodl, zoals bepaald in artikel 11.9, van toepassing zijn.

11.11 Foodl heeft te allen tijde het recht om, voor zover mogelijk, de schade van Leverancier ongedaan te maken of te beperken. Leverancier is verplicht zijn schade zoveel mogelijk te beperken.

 1. Klachten van Leverancier

12.1 Een klacht met betrekking tot de door Foodl aan, of ten behoeve van, Leverancier verrichte diensten, en/of aan Leverancier gefactureerde bedragen, dient schriftelijk, bijvoorbeeld per e-mail binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, aan Foodl kenbaar te worden gemaakt.

12.2 Na het verstrijken van de in artikel 12.1 genoemde termijn, vervallen eventuele rechten van Leverancier met betrekking tot de klacht.

12.3 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van Leverancier jegens Foodl niet op.

 1. Einde van de Samenwerkingsovereenkomst

13.1 Onverminderd hetgeen elders in deze Leveranciersvoorwaarden is bepaald ten aanzien van het beëindigen van de Samenwerkingsovereenkomst, eindigt deze door schriftelijke opzegging aan de andere partij met inachtneming van één maand tegen het einde van een kalendermaand.

13.2 Foodl heeft het recht de Samenwerkingsovereenkomst en enige daarmee samenhangende overeenkomst buiten rechte door middel van een enkele schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen, indien:

Leverancier in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst;

Leverancier (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

het faillissement van Leverancier wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;

de onderneming van Leverancier wordt geliquideerd, Leverancier zijn huidige onderneming staakt, of (de zeggenschap over) de onderneming van Leverancier al dan niet door middel van een aandelentransactie, wordt overgedragen;

ten laste van Leverancier beslag wordt gelegd en dit de nakoming van de Samenwerkingsovereenkomst nadelig beïnvloedt, dan wel Leverancier anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Samenwerkingsovereenkomst na te kunnen komen.

13.3 Ook na het eindigen van de Samenwerkingsovereenkomst, ongeacht de reden waarom, blijft Leverancier verantwoordelijk voor een correcte en tijdige uitvoering van voor het moment van het eindigen van de Samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen Koopovereenkomsten.

 1. Opschortingsrecht Foodl

14.1 Foodl heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen onder de Samenwerkingsovereenkomst op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Leverancier volledig door hem zijn voldaan. Foodl heeft dit recht ook in geval van klachten van Klanten over Leverancier nadat Foodl Leverancier van die klacht in kennis heeft gesteld en van Leverancier geen bevredigende reactie heeft gekregen.

 1. Bescherming persoonsgegevens

15.1 Zowel Foodl als Leverancier zullen bij de uitvoering van de wederzijdse verplichtingen conform de Samenwerkingsovereenkomst en de Koopovereenkomsten de van kracht zijnde wettelijke bepalingen en regelingen ter zake van de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen in acht nemen. De ten behoeve van het aanmaken van het Leveranciersaccount en eventuele nader verkregen informatie zal worden verwerkt in de systemen van Foodl.

 1. Overmacht

16.1 Indien Foodl haar verplichtingen uit de Samenwerkingsovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een haar niet toerekenbare oorzaak (“overmacht”), worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Foodl alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

16.2 Onder overmacht wordt tevens begrepen de situatie waarin Foodl haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van technisch falen van het Platform.

16.3 In geval van overmacht aan de zijde van Foodl, is Leverancier gerechtigd om de Samenwerkingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Vergoedingen voor reeds door Foodl verrichte diensten en werkzaamheden blijven echter door Leverancier verschuldigd.

 1. Toepasselijk recht. Bevoegde rechter

17.1 Op deze Leveranciersvoorwaarden, de Samenwerkingsovereenkomst en de

Koopovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake de internationale koop van roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2 De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Leveranciersvoorwaarden, de Samenwerkingsovereenkomst, de Koopovereenkomst en het gebruik van het Platform.

Versie oktober 2020